Valberedning

Valberedning har utsetts inför årsstämman 28 april 2016. Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållanden per den 30 november 2015. Ägarrepresentanterna är Patrice Jabet, utsedd av Validus AS, Bengt Julander utsedd av Linc Invest AB samt Hubert Johansson, utsedd av Maxvector Oü. Valberedningen kommer även att bestå av Bringwells styrelseordförande Catherine Sahlgren. Patrice Jabet är ordförande i valberedningen.

Valberedningen arbetar fram förslag till årsstämman 2016 avseende ordförande vid årsstämman, fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, samt i förekommande fall, styrelsesuppleanter och val av revisor, samt i förekommande fall, revisorssuppleanter i Bringwell AB (publ)

 

E-mail till valberedningen:

info@bringwell.com