Bolagsordning

§ 1 Firma Bolagets firma är Bringwell AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva handel med kosmetik, skönhetsprodukter, naturmedel, kosttillskott och läkemedel, förvaltning av värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall vara lägst 28.000.000 kronor och högst 112.000.000 kronor.

§ 5 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 140.000.000 och högst 560.000.000.

§ 6 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter.

§ 7 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma en eller två revisorer med högst två suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9 Deltagande i bolagsstämma Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ 10 Bolagsstämmor Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

Årsstämma hålls en gång årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

  1. val av ordförande vid bolagsstämman;
  2. upprättande och godkännande av röstlängd;
  3. godkännande av dagordningen;
  4. val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet;
  5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
  6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
  7. beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;

8. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;

9. fastställande av arvoden åt styrelsen samt, i förekommande fall, revisorerna;

10. val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter,revisorer och revisorssuppleanter;

11. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Insamling av fullmakter Styrelsen får inför bolagsstämma samla in fullmakter på bolagets bekostnad i enlighet med det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

§ 12 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 13 Avstämningsförbehåll Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Övriga uppgifter Bringwell AB (publ) har organisationsnummer 556484-3232. Bolaget registrerades vid Bolagsverket den 11 mars 1994 och har bedrivit verksamhet sedan dess. Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bringwell bildades och har sin hemvist i Sverige. Bringwells gällande bolagsordning antogs vid årsstämma den 27 mars 2007. Bolagets aktie är ansluten till VPC AB.