Kan Jang

Kan Jang

Kan Jang

Inneholder en kombinasjon av Rød solhatt (Echinacea purpurea), malabarnöt (Justicia Adhatoda) og russisk rot (Eleuutheracoccus senticosus), en kombinasjon som bare finnes i Kan Jang, som er anmeldt og registrert av FDA. Utviklet av det svenske analyseselskapet Svenska Örtmedicinska Institutet.

Kan Jang er produsert av Svenska Örtmedicinska Institutet ble etablert i 1975 med sikte på å samle informasjon om urtemedisin og understreke vitenskapelig forskning og utvikling av unike urteprodukter. Kan Jang har vært på det svenske markedet siden 1978 og er en av den svenske instituttets første urteprodukter .

For å lese mer om produktet, klikk, klikk her

 

 

 

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Kan Jang, oral lösning

Extrakt av röd solhatt, malabarnöt och rysk rot

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Detta läkemedel är receptfritt. Kan Jang måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.
- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
- Du bör kontakta läkare om dina symtomen försämras eller inte förbättras inom 10 dagar
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Kan Jang är och vad det används för
2. Innan du tar Kan Jang
3. Hur du tar Kan Jang
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Kan Jang ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD KAN JANG ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt för lindring av symptom vid förkylning.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

2. INNAN DU TAR KAN JANG

Ta inte Kan Jang
- om du är allergisk (överkänslig) mot Echinacea purpurea (röd solhatt) eller mot andra korgblommiga växter (t ex röd solhatt, prästkrage, maskros, kamomill, malört eller gråbo).
- om du är allergisk (överkänslig) mot rysk rot eller malabarnöt eller mot något av övriga innehållsämnen i Kan Jang.
- om du har någon pågående systemisk sjukdom (t ex tuberkulos, leukemi, bindvävssjukdomar, multipel skleros (MS), AIDS, HIV-infektion eller andra autoimmuna sjukdomar) eller nedsatt immunförsvar.
- om du har högt blodtryck.
- för behandling av barn under 12 år.

Var särskilt försiktig med Kan Jang
- om symptomen blir värre eller om du får hög feber. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal.
- om du är atopiker. Det finns en möjlig risk för allvarliga överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska reaktioner) hos atopiska patienter. Sluta ta Kan Jang och kontakta omedelbart läkare om du får svullnad av ansiktet, tungan och/eller svalget, andnöd

Intag av andra läkemedel
Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel inklusive naturläkemedel är inte studerad.

Graviditet och amning

brist på tillräckliga data bör Kan Jang inte användas av gravida eller ammande kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier har utförts på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningar av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt i denna bipacksedel. Diskutera med läkare om du är osäker.

Viktig information om några innehållsämnen i Kan Jang

Kan Jang innehåller metylparahydroxibensoat (E 218) och propylparahydroxibensoat (E 216). Dessa kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).
Kan Jang innehåller även sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3. H